Return to site

EM technologie heeft twee

Belangrijke werkingsprincipes

Uit : promotieboekje : EM Agriton systeem voor een gezonde tuinbouw

1. Het fermentatie proces

2. Het dominantie principe

Het fermentatie principe

Overal vinden allerlei microbiële processen plaats. Zo worden afvalstoffen afgebroken en meestal weer opgebouwd tot nuttige stoffen. Deze processen kunnen echter onder verschillende mileuomstandigheden (afhankelijk van welke micro-organismen dominant zijn, voeding, temperatuur, etc.) plaatsvinden waardoor de afbraak of opbouw op een andere manier plaatsvindt. Elke manier van afbraak en opbouw gaat gepaard met de productie van andere stoffen het het bebruik van verschillende hoeveelheid energie. De stoffen die hierbij worden geproduceerd kunnen verschillen in voedinswaarde. Welk proces plaatsvindt kan dus belangrijk zijn voor de bodem en de plant. We kunnen onderscheid maken tussen de oxidatieve, aërobe en de fermentatieve, anaërobe afbraakprocessen. Binnen het fermentatieve proces kunnen we nog onderscheid maken tussen nuttige fermentatie, rijping en schadelijke fermentatie, rotting. Het is belangrijk op te merken dat veel van deze processen tegelijkertijd kunnen plaatsvinden.

Oxidatie

Oxidatie is het proces waarbij bepaalde micr-organismen organische moleculen (aëroob) afbreken. Hierbij ontstaan oplosbare anorganische voedingsstoffen die direct door de plant opgenomen kunnen worden. Tevens ontstaat er CO2 en veel warmte. Tijdens deze afbraak gaat dus veel energie verloren.

Schadelijke fermentatie of rotting

Rotting is het proces waarbij bepaalde micro-organismen eiwitten (anaëroob) afbreken, waarbij stinkende en niet compleet afgebroken stofwiselingsproducten ontstaan welke meestal giftig zijn voor plant en dier (ammoniak, indolen, skatolen, mercaptanen, waterstofsulfide, metaan). Vervolgens worden deze producten weer omgezet in andere schadelijke en onschadelijke stoffen met verlies van energie en relatief onoplosbare anorgansiche stoffen. Indien echter fotosynthetiserende micro-organismen aanwezig zijn kunnen deze onder anaërobe omstandigheden de geproduceerde rottingsprodukten benutten om hieruit waardevolle stoffen te produceren. Het rottingsproces kan omgezet worden in een rijpingsproces.

Nuttige fermentatie of rijping.

Rijping is het anaërobe proces waarbij bepaalde micro-organismen complexe organische moleculen kunnen afbreken in eenvoudige organische en anorganische stoffen die direct door de plant opneembaar zijn. Tevens worden er door micro-organismen stofwisselingsproducten geproduceerd als antibiotica, hormonen, vitaminen, enzymen, anti-oxydanten, etc, welke ook door de plant opneembaar zijn. Deze producten kunnen de plantengroei stimuleren en de natuurlijks weerstand van de bodem, plant en dier verhogen en daardoor ziekten onderdrukken. De anti-oxydanten kunnen er voor zorgen dat minder oxidatie optreedt waardoor het fermentatieproces wordt gestimuleerd. Deze fermentatie levert een kleine hoeveelheid energie, wat betekent dat er meer energie in het product achterblijft en dus minder energie verloren gaat. Het rijpingsproces treddt onder andere op bij de bereiding van zuurkool. Zuurkool wordt gemakkelijk door het lichaam verteerd waardoor er minder energie verloren gaat. Witte kool omzetten in zuurkool kost weinig energie en het aantal bioactieve stoffen neemt toe.

Het dominantieprincipe

Het dominantieprincipe werkt als volgt. In het algemeen komen 3 soorten micro-organismen voor :

. de afbrekende

. de opportunisten

. de opbouwende

De opportunisten zijn de grootste groep. Zij volgen die groep die in het systeem overheersend is. Indien dus de afbrekende micro-organismen de overhand krijgen zullen de opportunisten deze processen volgen en ontstaat er dus een klimaat waarin de afbraak overheerst. Indien de opbouwende micro-organismen de overhand krijgen zullen de opportunisten de opbouwende processen volgen en ontstaat er dus een klimaat waarin de opbouw overheerst. Welke soort van micro-organismen gaat overheersen hangt af van het milieu waarin ze leven.  In de huidige landbouw creëren we door het overmatige gebruik van rottende drijfmest, kunstmeststoffen en chemische bestrijdingsmiddelen een milieu waarin de afbrekende micro-organismen gaan overheersen waardoor allerlei ziekten zich kunnen blijven ontwikkelen. 

Conclusie m.b.t. EM technologie

EM technologie beïnvloed het microbiële milieu zodanig dat de opbouwende micro-organismen gaan overheersen. Hierdoor wordt een milieu geschapen waarin micro-organismen d.m.v fermentatie een positieve rol gaan spelen met betrekking tot plantengroei en bodemvruchtbaarheid. Fermentatieve afbraak wordt gestimuleerd en rotting treedt minder op waardoor minder energie verloren gaat. Een bodem waar de opbouwende micro-organismen gaan overheersen kan op deze manier productieniveaus handhaven, ziekten onderdrukken en producten van een betere kwaliteit produceren.

Dit geldt niet alleen voor de landbouwgewassen maar tevens voor de grassen die groeien op onze paarden weides.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK